35.Кой съставя строителната документация по време на изграждането на сградата?

Това е наше задължение по закон и ние стриктно съставяме всички необходими, протоколи по време на строителството, осигуряваме водене на заповедна книга на обекта, така че да осигурим пълната документална обезпеченост на строежа.