Сравнение на строителни конструкции

През нашата практика, често ни се е налагало, особено в разговори с клиенти, да обсъждаме различните видове строителни конструкции, техните предимства или недостатъци, както и защо сме избрали да работим със стоманена модулна конструкция.
Затова решихме, че за хората които биха желали лесно да сравнят най-разпространените у нас строителни конструкции, такъв материал би бил полезно четиво.

Тук сравняваме между най-широко използваните строителни конструкции, а именно:

  • Скелетно-гредова конструкция от стоманобетон /СБ/
  • Стоманена-модулна конструкция /СМ/
  • Дървена носеща конструкция /Д/

За целите на сравнението в различните раздели ще използваме оценки от едно /най-лошо/ до шест /най-добро/ с които ще сравняваме основни харектеристики на конструкциите и ще резюмираме данните от всеки раздел.

Якостни Характеристики

Конструкция СБ СМ Д
Носимост при статичен товар Отлична (6) Мн. добра (5) Средна (3)
Устойчивост на динамичен товар /носещи елементи/ Мн.добра (5) Отлична (6) Добра (4)
Устойчивост на динамичен товар /възли/ Средна (3) Отлична (6) Средна (2)
Съотношение якост/тегло Лошо (1) Мн. добро (5) Добро (4)
Добро (4) 15 22 13

Якостни Характеристики - Стоманобетона продължава да бъде тежкия, но малко непохватен, „атлет” на строителните технологии, като понася най-добре постоянните товари. Голямото изоставане от стоманената-модулна конструкция идва при земетръса, където лошото съотношение здравина/тегло и концентрирания във възлите товар оставят стоманобетона стабилно на второто място. Последна е дървената конструкция най-вече поради ниските якостни характеристики на дървесината и уязвимите възли в конструкцията.

Трайност

Конструкция СБ СМ Д
Влияние от климатични фактори Никакво (6) Никакво (6) Голямо (3)
Реакция при огън /пожар/ Отлична (6) Мн. добра (5) Лоша (2)
Влияние от вода /наводнение/ Мн. добра (5) Мн. добра (5) Лоша (2)
ОБЩО: 17 16 7

Трайност – В този раздел стоманобетона взема лек превес, единствено поради малко по-добрата пожароустойчивост. Стоманената конструкция е втора, а дървената остава далеч назад, тъй като тя се влияе много силно от температура и влажност.

Качество

Конструкция СБ СМ Д
Вероятност за допуск на грешки и неточности при:
- изграждане на носещи елементи Голяма (2) Мн. малка (6) Мн. малка (6)
- възли в конструкцията Голяма (2) Мн. малка (6) Средна (4)
- селекция и качество на материалите Голяма (2) Мн. малка (6) Средна (4)
ОБЩО: 6 18 14

Качество – Тук всъщност доказваме един всеизвестен факт – технологията на производство, както на стоманената, така и на дървената конструкция ги правят далеч по-прецизни от стоманобетона, при който човешкият фактор остава ключов за качеството на строителството.
Стоманената конструкция печели категорично първото място, най-вече благодарение на високото и постоянно качество на материалите от които се произвежда.

Универсалност

Конструкция СБ СМ Д
Изисквания към екстериор Никакви (6) Мн. малки (5) Сериозни (4)
Изисквания към интериор Никакви (6) Мн. малки (5) Сериозни (4)
Свобода при оформяне на пространствата Отлична (6) Отлична (6) Средна (3)
Свобода при избор на материали, системи, покрития Отлична (6) Отлична (6) Средна (3)
ОБЩО: 24 22 14

Универсалност – И тук стоманобетона заема първото място, като поставя най-малко ограничения пред архитекта, втора е стоманената конструкция, а сериозните ограничения на дървото, като строителен материал /най-вече относно максималната дължина на носещите елементи и подпорните разстояния/ го оставят далеч назад в класацията.

Себестойност

Конструкция СБ СМ Д
Себестойност на материалите Мн. висока (2) Мн. висока (2) Ниска (5)
Разходи за изработка /труд/ Високи (3) Мн. високи (2) Ниски (5)
Разходи за транспорт Мн. високи (1) Ниски (5) Мн. ниски (5)
Разходи за механизация Мн. високи (1) Ниски (5) Мн. ниски (5)
ОБЩО: 7 14 21

Себестойност - И тук нищо ново под слънцето – най-евтино е да се строи с дърво. Макар и разходите за труд и материали при стоманата да са най-високи, тя изправарва стоманобетона заради ниските разходи за транспорт и механизация.

Комфорт

Конструкция СБ СМ Д
Предаване на шум по конструкцията Слабо (5) Слабо (5) Мн. слабо (6)
Предаване на вибрации по конструкцията Слабо (5) Слабо (5) Средно (3)
Шум породен от конструкцията Никакъв (6) Никакъв (6) Среден (3)
Топлозагуби от конструкцията Големи (2) Мн. малки (5) Мн. малки (5)
ОБЩО: 18 21 17

Комфорт - Тук с малка преднина е стоманената-модулна конструкция, като стоманобетона остава на второ място най-вече заради това, че един от най-трудно решимите проблеми при сградите от стоманобетон е загубата на топлина проведена през елементите от конструкцията.

Екология и Здраве

Конструкция СБ СМ Д
Влияние върху околната среда Голямо (2) Малко (4) Голямо (2)
Влияние върху обитателите Мн. малко (5) Мн. малко (5) Голямо (2)
ОБЩО: 7 9 4

Екология и Здраве - Изненада за хората с екологична насоченост и любителите на здравословния начин на живот.
Дървената къща, противно на упорито налаганото мнение, влияе на обитателите си силно, благодарение на химикалите с които дървото се импрегнира и защитава от вредители. Доказано е, че тези препарати оказват влияние на хората за период от двадесет и повече години и са причинители на множество алергии, астма и други хронични заболявания. За сметка на това стоманата и стоманобетона се представят отлично, що се касае до влияние върху обитателите. Стоманената конструкция се отразява най-малко върху околната среда заради това, че конструкцията може да бъде рециклирана напълно. От друга страна строителството със стоманобетон допринася силно за производството на парникови газове, както при добива на строителни материали, така и в процеса на строителство. Освен това строителството със стоманобетон е основен фактор за запрашеността във въздуха. Не бива да се забравя, че дърводобива за строителството, от своя страна е основна причина за обезлесяване.

Заключение

Стоманената-модулна конструкция печели по точки в нашето сравнение. На какво, обаче, се дължи това?
Стоманената-модулна конструкция не би съществувала, ако тя не предлагаше решения на някои наболели проблеми, които толкова разпростренената стоманобетонна конструкция не успя да даде. Такива са най-вече високата сеизмична устойчивост, прецизността в строителството и възможността за далеч по-ефективното топлоизолиране на сградите при много по-кратки срокове, в комбинация с ефективен строителен процес и достъпна цена. Това я прави изключително удачно решение за модерното жилищно строителство и затова именно тя е нашият първи избор, при изграждането на къщите ИзиХоум.

Все пак, трябва да обърнем внимание, че стоманобетонната конструкция е твърдият втори, що се касае до строителството на жилища, и се представя достойно в нашата класация, макар да е ясно, че стоманобетона принадлежи повече на миналото отколкото на бъдещето.

Къде се намира третия в класацията, а именно дървената конструкция. Сериозното й изоставане и от двете други конструкции демонстрира нейните очевидни недостатъци за сметка на единственото и предимство – най-ниска цена. Такава е и логиката на българския строителен пазар, където дървените конструкции имат своето запазено място, основно при вилните и временни сгради при които трайността и устойчивостта, както и универсалността не са от първостепенна важност и отстъпват пред по-ниската цена.